1. Τι είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.;
 2. Τι είναι η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 3. Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA της Α.Α.Δ.Ε.; 
 4. Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;
 5. Τι είναι «Σύνοψη Παραστατικού»;
 6. Τι είναι ο «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»;
 7. Τι είναι ο «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»; 
 8. Τι είναι ο «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»; 
 9. Τι είναι το «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»; 
 10. Ποιες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 11. Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής; 
 12. Με ποια κανάλια διαβίβασης αποστέλλονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;
 13. Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;
 14. Τι υποχρεώσεις έχουν οι οντότητες στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης;
 15. Τι υποχρεώσεις έχουν οι οντότητες στην περίπτωση της ανάθεσης τιμολόγησης;
 16. Τι υποχρέωση έχει η οντότητα που διαβιβάζει συνόψεις παραστατικών μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ); 
 17. Με ποιους ρόλους – ιδιότητες δύνανται να διαβιβάζονται δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 18. Μέχρι πότε διαβιβάζονται τα δεδομένα ανά κανάλι διαβίβασης σύμφωνα με την Α.1138/2020;
 19. Μπορεί ο Λήπτης Αντικριζόμενων Παραστατικών ημεδαπής Α1 (χονδρικές ημεδαπής) να διαβιβάσει δεδομένα σύνοψης αντί του Εκδότη; 
 20. Σε ποιες περιπτώσεις οι οντότητες έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν τον χαρακτηρισμό εξόδων μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή; 
 21. Ποιες είναι και τι περιλαμβάνουν οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών; 
 22. Ποιες είναι οι κατηγορίες των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών;
 23. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α1; 
 24. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α2; 
 25. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β1;
 26. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β2;
 27. Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Γ; 
 28. Ποια είναι τα Αντικριζόμενα Παραστατικά; 
 29. Ποια είναι τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά;
 30. Τι διαβιβάζει ο Εκδότης του παραστατικού; 
 31. Τι διαβιβάζει ο Λήπτης του παραστατικού; 
 32. Τι διαβιβάζουν επιπλέον όλες οι οντότητες;
 33. Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί Εσόδων;
 34. Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί των Εξόδων;
 35. Όταν ο Εκδότης του παραστατικού παραλείψει να αποστείλει τη σύνοψη των παραστατικών για κάποιον Λήπτη-οντότητα και την αποστείλει ο λήπτης, ενημερώνονται και τα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη; 
 36. Σε περίπτωση που εκδίδεται τιμολόγιο σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, πως διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ;
 37. Έχει εκδοθεί λανθασμένο παραστατικό που δεν έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ για το οποίο εκδίδεται ειδικό ακυρωτικό στοιχείο, ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν για την οντότητα ως προς τη διαβίβαση; 
 38. Σε περίπτωση που εκδοθεί παραστατικό πωλήσεων π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης και δεν έχει γίνει χρήση αυτού (ακύρωση συναλλαγής), υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης του στην ΑΑΔΕ;
 39. Υπάρχει τυποποίηση των παραστατικών αναλόγως των δεδομένων τους. Τι γίνεται με τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και περιέχουν μικτές συναλλαγές (π.χ. πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών); 
 40. Ο τύπος παραστατικού «Συμβόλαιο – Έσοδο» ποιες περιπτώσεις καλύπτει; 
 41. Ο ΜΑΡΚ ενός παραστατικού της Κατηγορίας Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη - ημεδαπής / αλλοδαπής) θα είναι ο ίδιος και για τον εκδότη και για τον λήπτη;
 42. Τι είναι οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ και με ποια περιοδικότητα διαβιβάζονται στη πλατφόρμα; 
 43. Τι οφείλει να κάνει η οντότητα αναφορικά με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων;