Ε Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία; 

Α Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ: 

1. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων 

2. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών 

3. Καταχωρούνται οι Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.
Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να
μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται
ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων