Ε Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί Εσόδων; 

Α Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων είναι οι παρακάτω:
Έσοδα (+) / (-)
1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
1.2_Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)
1.3_Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
1.4_Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)
1.5_Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)
1.6_Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)
1.7_Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)
1.8_Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-)
1.9_Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)
1.10_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / (-)
1.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων(+)/ (-)


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων