Ε Τι είναι ο «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»; 

Α Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης» νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων