Ε Ποιες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA; 

Α Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α ́251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων.
Στην υποχρέωση αυτή δεν εμπίπτουν:
α) Οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους,
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α..


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων