Ε Μέχρι πότε διαβιβάζονται τα δεδομένα ανά κανάλι διαβίβασης σύμφωνα με την Α.1138/2020; 

Α 

Α. Συνόψεις Παραστατικών Εσόδων Τιμολόγησης & Εξόδων Αυτοτιμολόγησης - Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Ανεξαρτήτως υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και τηρούμενου λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό), διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως: 

- Σε πραγματικό χρόνο για τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου από 20/07/2020 και Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/01/2021 και μετά.

- Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν για τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης χωρίς χρονικά όρια, και των Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/10/2020 έως 31/12/2020.

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.
Β. Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων Τιμολόγησης & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης - Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. έως την υποβολή της οικείας δήλωσης ΦΠΑ, ως ακολούθως : 

- σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και 

- σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης.
Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του απλογραφικού συστήματος (δηλ. σε τριμηνιαία βάση).

Γ. Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Εξόδων
Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων