Ε Μπορεί ο Λήπτης Αντικριζόμενων Παραστατικών ημεδαπής Α1 (χονδρικές ημεδαπής) να διαβιβάσει δεδομένα σύνοψης αντί του Εκδότη; 

Α Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων