Ε Σε ποιες περιπτώσεις οι οντότητες έχουν υποχρέωση να διαβιβάζουν τον χαρακτηρισμό εξόδων μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή; 

Α Ο χαρακτηρισμός εξόδων είτε η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός εξόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή - φοροτεχνικού κατόχου άδειας που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000, για τα ακόλουθα:
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα,
β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας,
γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων