Ε Με ποιους ρόλους – ιδιότητες δύνανται να διαβιβάζονται δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA; 

Α 

α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,

β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και
δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων