156. Η Εισαγωγή των Παγίων & δημιουργία Καρτελών Παγίων

>>> 

>>> Πως δηλώνεται ότι ένα παραστατικό περιέχει Πάγια

>>>  Αλλαγή της κωδικής ονομασίας του Παγίου

>>> 1ο Παράδειγμα: Δημιουργία μίας απλής Καρτέλας Παγίου

>>>  Ανακατανομή των αποσβέσεων ανά δραστηριότητα στο έντυπο Ε3

>>>  2ο Παράδειγμα: Εισαγωγή καρτελών παλαιών παγίων

>>>  Η εισαγωγή όμοιων παγίων σε ξεχωριστές καρτέλες

>>>  3ο Παράδειγμα: Δημιουργία δύο καρτελών παγίων από ένα παραστατικό

>>>  4ο Παράδειγμα: Αγορά παγίου με ενδοκοινοτική συναλλαγή

>>>  Η εισαγωγή παραστατικών με περισσότερα του ενός πάγια

>>>  Πάγια με μηδενική Υπολειμματική Αξία

>>>  Διορθώσεις και Αλλαγές στις Καρτέλες των Παγίων