Πως δηλώνεται ότι ένα παραστατικό περιέχει Πάγια

Η εισαγωγή του παραστατικού, γίνεται στο βιβλίο των εξόδων, με την επιλογή του είδους «### Πάγιο ###», όπως φαίνεται στην εικόνα 156.1.


εικόνα 156.1


Θα εμφανιστεί η καρτέλα παγίου (εικόνα 156.2) για να την συμπληρώσετε. Αν η επιλογή «### Πάγιο ###» έγινε κατά λάθος, κλείνετε τη φόρμα [1] και επιλέγετε «Ναι» [2]. Μετά διαγράφετε το παραστατικό και το εισάγετε ξανά.


εικόνα 156.2


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν δεν διαγράψετε το παραστατικό, το πρόγραμμα θεωρεί ότι το πάγιο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά η τυποποιημένη μέθοδος εισαγωγής των παγίων δεν σας καλύπτει (π.χ. αν τυχόν τηρείτε τα πάγια σε λογιστική βάση) και ως εκ τούτου, αναμένει ότι θα το εισάγετε αργότερα, χειροκίνητα.

Ο τρόπος χειροκίνητης εισαγωγής του παγίου αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 160.