1ο Παράδειγμα: Δημιουργία μίας απλής Καρτέλας Παγίου

Έστω ότι θέλετε να εισάγετε το πάγιο που αγοράστηκε με το παρακάτω παραστατικό.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Η»                                                

Α.Φ.Μ.:  531078694    Δ.Ο.Υ.:    Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 Ημ/νία 28-11-2016                                                                                                             |Σειρά:  Β  |Αριθμός: 660

(Στοιχεία εταιρείας)                                                | (Σκοπός, Από, Προς, Τρόπος πληρωμής, κτλ.)


Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ


PC πλήρες, με οθόνη, πληκτρολόγιο, mouse

Τεμ.

1

1000,00

1000,00


ΣΥΝΟΛΟ

1000,00

ΦΠΑ 23%

240,00

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

1240,00


Την καρτέλα παγίου την συμπληρώνετε ως εξής (      εικόνα 156.3):

  • Ορίζετε την ημερομηνία [1] έναρξης της απόσβεσης. Λαμβάνεται υπόψη όλος ο μήνας.


Σύμφωνα με το Ν.4172/2013, η έναρξη της απόσβεσης ενός παγίου αρχίζει τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία που χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία. Είναι σε ισχύ από 01-01-2014. 

Πριν την 01-01-2014 ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994). Η απόσβεση των παγίων αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία.


  • Δίνετε μία περιγραφή στο πάγιο, στο πεδίο «Περιγραφή Παγίου» [2]. Η περιγραφή αυτή χρησιμοποιείται και στο αρχείο ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.
  • Επιλέγετε την «Κατηγορία Παγίου» [3].
  • Συμπληρώνετε τα «Τεμάχια» [4]. Πρέπει αν είναι περισσότερα από 1, να είναι όλα ίδια.


Παρατήρηση: Όταν τα τεμάχια είναι περισσότερα από 1, τότε δημιουργείται μία πολλαπλή καρτέλα παγίου, δηλαδή πολλές καρτέλες που εμφανίζονται, σαν να είναι όλες μαζί, αθροισμένες σε μία.


Ορίζετε τον τύπο του παγίου (Ενσώματο ή μη) [5].


                                                                                                                                                               

εικόνα 156.3


Αποφασίζετε αν θέλετε οι αποσβέσεις να ανακατανέμονται στο Ε3, ανάλογα με τον τζίρο της κάθε δραστηριότητας [6].

Κάνετε κλικ στο «Υπολογισμός» [7] και η καρτέλα είναι έτοιμη!

Κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή» [8] και η καρτέλα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων.

Η κωδική ονομασία, στο πάγιο, επιλέγεται αυτόματα. Μπορείτε, να την αλλάξετε ως εξής:

Γράφετε, μία άλλη σύντμηση στη θέση του ΚΑΠ (Κωδικός Απόσβεσης Παγίου) [a].

Κάνετε διπλό κλικ στον αριθμό του παγίου και ανοίγει ένα παράθυρο να τον εισάγετε [b].