ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

156. Η Εισαγωγή των Παγίων & δημιουργία Καρτελών Παγίων

157. Πώληση Παγίου & δημιουργία νέας καρτέλας Παγίου