Ανακατανομή των αποσβέσεων ανά δραστηριότητα στο έντυπο Ε3

Στην καρτέλα του παγίου, μπορείτε να ορίσετε, αν οι αποσβέσεις θα ανακατανέμονται, σημείο [7], εικόνα 156.3 και εικόνα 156.4, ή αν θα είναι σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.


εικόνα 156.4


Στην εικόνα 156.5, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε ότι οι αποσβέσεις δεν ανακατανέμονται. Θα πρέπει να ορίσουμε και την κατηγορία της δραστηριότητας.

Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στο έντυπο Ε3 είναι:

  • Εμπορική Δραστηριότητα (Κατηγορία 1)
  • Παραγωγική Δραστηριότητα (Κατηγορία 2)
  • Αγροτική Δραστηριότητα (Κατηγορία 3)
  • Παροχή Υπηρεσιών (Κατηγορία 4)

Η «Αγροτική Δραστηριότητα» δεν συνδυάζεται με καμία άλλη. Αν το πάγιο αφορά Αγροτική δραστηριότητα, η μόνη επιλογή για την «Κατηγορία» είναι το 3.

Οι άλλες τρεις δραστηριότητες συνδυάζονται και μπορεί μία οντότητα να ασκεί πολλαπλή δραστηριότητα, συνδυάζοντας δύο ή τρεις δραστηριότητες. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν οι αποσβέσεις ενός παγίου, να κατανέμονται σε όλες τις ενεργές δραστηριότητες, ανάλογα με τον τζίρο της καθεμιάς.

Περισσότερα θα βρείτε στο έντυπο Ε3, κεφάλαιο 131.


εικόνα 156.5