2ο Παράδειγμα: Εισαγωγή καρτελών παλαιών παγίων

Έστω ότι αναλάβατε να τηρείτε τα βιβλία μίας οντότητας και, μεταξύ άλλων, έχετε να εισάγετε το παρακάτω παραστατικό, το οποίο αφορά ένα παλαιό, αποσβεσμένο πάγιο, του οποίου το έτος αγοράς είναι το 2008. Προσέξτε ότι έχουμε 2 όμοια τεμάχια.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Μ»                                                

Α.Φ.Μ.:           579117049               Δ.Ο.Υ.:    ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 Ημ/νία 16-11-2008                                                                                                       |Σειρά:  Α  | Αριθμός: 785

(Στοιχεία εταιρείας)                                                | (Σκοπός, Από, Προς, Τρόπος πληρωμής, κτλ.)


Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ


Κεντρική Μονάδα Server

Τεμ.

2

800,00

1600,00
ΣΥΝΟΛΟ

1600,00

ΦΠΑ 23%

368,00

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

1968,00


Μετά την εισαγωγή και την οριστικοποίηση του παραστατικού θα εμφανιστεί η καρτέλα εισαγωγής των παγίων (εικόνα 156.6).

Αν ο αυτόματος τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων με τον οποίο δημιουργείται μία νέα καρτέλα παγίων, είναι ο κατάλληλος, τότε, εισάγετε κανονικά το παραστατικό και κάνετε κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση Παραστατικού». Θα εμφανιστεί η καρτέλα του παγίου.


Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ακολουθεί τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το ποσό προς απόσβεση είναι η καθαρή αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.


Έστω ότι, το πάγιο αυτό, ήταν καταχωρημένο στο αρχείο του προηγούμενου λογιστή με στοιχεία ΑΒ-12005 και θέλουμε, κατά το δυνατόν, η νέα ονομασία του, να ταιριάζει με την παλιά. Μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό του παγίου, σε 12005. Κάνουμε διπλό κλικ στον αριθμό της καρτέλας και  πληκτρολογούμε 12005 (εικόνα 156.6). Επίσης, θα μπορούσαμε, αν θέλαμε, να αλλάξουμε και τα γράμματα (από ΚΑΠ σε ΑΒ).

Μετά συμπληρώνουμε την καρτέλα του παγίου όπως και στο 1ο παράδειγμα.


εικόνα 156.6


Η πλήρως συμπληρωμένη καρτέλα φαίνεται στην εικόνα 156.7. Προσέξτε ότι, επειδή εισήχθησαν τα δύο πάγια μαζί, σε μία διπλή καρτέλα η υπολειμματική αξία είναι 0,02 €.


εικόνα 156.7


Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ:

Αν θέλετε να παρακάμψετε τον αυτόματο τρόπο υπολογισμού της απόσβεσης και να εισάγετε τον δικό σας θα κλείσετε τη φόρμα και μετά θα επιλέξετε «Ναι». Η μέθοδος χειροκίνητης εισαγωγής καρτέλας παγίου αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 160.