Η Εισαγωγή των Παγίων & δημιουργία Καρτελών Παγίων

Σύντομη ανάπτυξη για τα Ενσώματα και Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, τα οποία για συντομία θα τα αποκαλούμε "Πάγια" γινεται και στα κεφάλαια:

Στην ενότητα αυτή γίνεται η πλήρης ανάπτυξη.