089. Εισαγωγή παραστατικών με Πάγια

>>>  Δημιουργία Καρτέλας Παγίου

>>>  Ανακατανομή των αποσβέσεων ανά δραστηριότητα στο έντυπο Ε3

>>>  Καταχώρηση  παραστατικού με  Πάγια – Δημιουργία Καρτελών Παγίων

>>>  Β’ τρόπος εισαγωγής παραστατικών με περισσότερα του ενός πάγια

>>>  Διορθώσεις και Αλλαγές στις Καρτέλες των Παγίων

>>>  Διαγραφή της Καρτέλας Παγίου χωρίς διαγραφή του Παραστατικού

>>>  Πάγια με μηδενική Υπολειμματική Αξία

>>>  Ανακατανομή των αποσβέσεων ανά δραστηριότητα στο έντυπο Ε3