Ανακατανομή των αποσβέσεων ανά δραστηριότητα στο έντυπο Ε3


Στην καρτέλα του παγίου, μπορείτε να ορίσετε, αν οι αποσβέσεις θα ανακατανέμονται, σημείο [6], εικόνα 89.1 και εικόνα 89.2, ή αν θα είναι σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.


εικόνα 89.2


Στην εικόνα 89.3, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε ότι οι αποσβέσεις δεν ανακατανέμονται. Σε αυτή την περίπτωση ορίζουμε και την κατηγορία της δραστηριότητας, όπως βλέπουμε στην εικόνα. Περισσότερες οδηγίες δίνονται στο έντυπο Ε3, βλέπε κεφάλαιο_131, " Σήμανση των αποσβέσεων Παγίων που δεν ανακατανέμονται".


εικόνα 89.3


Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται και η επιλογή «Κατηγορία» την οποία ορίζουμε. Η κατηγορία, μπορεί να είναι 1 ή 2 ή 3 ή 4.

Η αντιστοίχιση κατηγορίας-δραστηριότητας είναι:

1 = Εμπορική Δραστηριότητα                2 = Παραγωγική Δραστηριότητα

3 = Αγροτική Δραστηριότητα                4 = Παροχή Υπηρεσιών


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Πρέπει πάντα η επιλογή «Οι αποσβέσεις ανακατανέμονται στο Ε3» να μην είναι μαρκαρισμένη και η «Κατηγορία» να έχει μόνο την τιμή 3.


       Αν μετά την εισαγωγή ενός παγίου, διαπιστώσουμε ότι είχαμε κάνει λάθος, δεν χρειάζεται να διαγράψουμε το πάγιο και να το εισάγουμε εκ νέου.  Μπορούμε να αλλάξουμε την επιλογή μας ανοίγοντας την καρτέλα του παγίου (από την κεντρική φόρμα του Arbitrans, επιλέγουμε «Τήρηση Βιβλίων🡪 Καρτέλες Παγίων🡪Εύρεση/Εκτύπωση Καρτέλας»).