Δημιουργία Καρτέλας Παγίου


Αν επιλέξατε ως είδος το «### Πάγιο ###», θα εμφανιστεί η καρτέλα παγίου (εικόνα 89.1) για να την συμπληρώσετε. Τα μόνα που έχετε να κάνετε είναι:

  • Να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης απόσβεσης [1].
  • Να δώσετε μία περιγραφή στο πεδίο «Περιγραφή Παγίου» [2]. Η περιγραφή αυτή χρησιμοποιείται και στο Αρχείο Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων.
  • Να επιλέξετε την «Κατηγορία Παγίου» [3].
  • Να συμπληρώσετε τα «Τεμάχια» (πρέπει να είναι όμοια με την ίδια αξία) [4].

Παρατήρηση: Αν τα τεμάχια είναι περισσότερα από 1, τότε δημιουργείται μία πολλαπλή καρτέλα παγίου. Η υπολειμματική αξία είναι ίση με τεμάχια x 0,01.

Επιλέγετε τύπο Παγίου (Ενσώματο, ή Μη Ενσώματο) [5].

Αν στο έντυπο Ε3, οι αποσβέσεις θα ανακατανέμονται στις δραστηριότητες [6].

Κάντε κλικ στο «Υπολογισμός» [7] και η καρτέλα είναι έτοιμη! Στο κάτω μέρος της καρτέλας θα δείτε τον πίνακα με τις αποσβέσεις και τις ημερομηνίες.

Κάντε κλικ στο «Εισαγωγή» [8] και η καρτέλα έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων.


                εικόνα 89.1


Επίσης, πριν δημιουργήσετε την καρτέλα, μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε:

  • Τη σύντμηση που αναφέρεται ως ΚΑΠ (= Κωδικός Απόσβεσης Παγίου), σημείο [a].
  • Τον αριθμό του παγίου [b] (ο οποίος δίδεται αυτόματα), με διπλό κλικ στο πεδίο.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πώς να βγείτε από την φόρμα της καρτέλας παγίου χωρίς να τη συμπληρώσετε

  • Αν η επιλογή «### Πάγιο ###» έγινε κατά λάθος, κλείνετε τη φόρμα και στο μήνυμα που εμφανίζετε κάνετε κλικ στο «Ναι». Μετά πρέπει να διαγράψετε το παραστατικό.
  • Αν θέλετε να παρακάμψετε την αυτόματη μέθοδο υπολογισμού της απόσβεσης και να εισάγετε εσείς τον τρόπο απόσβεσης του παγίου, κλείνετε τη φόρμα, αλλά μετά δεν πρέπει να διαγράψετε το παραστατικό. Η μέθοδος εισαγωγής των αποσβέσεων από το χρήστη, αναπτύσσεται στο κεφάλαιο160.