Διαγραφή της Καρτέλας Παγίου χωρίς διαγραφή του Παραστατικού


Υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής της καρτέλας παγίου, χωρίς να γίνει η διαγραφή του αντίστοιχου παραστατικού, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε η καρτέλα.

Ανοίγουμε τον πίνακα των παγίων (εικόνα 89.12) επιλέγουμε το πάγιο και πατάμε το πλήκτρο «Delete» [1]. Θα σας ζητηθεί ο κωδικός επαλήθευσης [2], του οποίου η αρχική τιμή είναι 123456.


εικόνα 89.12