Εργαλείο Συνένωσης σε ένα Συγκεντρωτικό Παραστατικό

Με το εργαλείο αυτό μπορεί ο λογιστής να εισάγει όλα του τα παραστατικά, ένα προς ένα, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους και να τα ομαδοποιεί μόνο για τις εκτυπώσεις. Για παράδειγμα, στο βιβλίο Εξόδων εισήχθησαν 12 ΑΛΠ, εικόνα 88.1. Επιλέγουμε τη διαδρομή «ΕργαλείαΣυνένωση Παραστατικών» στο βιβλίο των Εξόδων, εικόνα 88.2.


εικόνα 88.1


εικόνα 88.2


Θα εμφανιστεί η φόρμα συνένωσης των παραστατικών, εικόνα 88.3. Στο πεδίο «Φίλτρο» [1] γράφουμε ΑΛΠ, κάνουμε κλικ στο «Επιλογή Όλων» [2], ορίζουμε το νέο αριθμό παραστατικού 16-987 [3] και τέλος κάνουμε κλικ στο συνένωση των παραστατικών [4].


εικόνα 88.3