Η εισαγωγή παραστατικών με περισσότερα του ενός πάγια

Στο παραπάνω παράδειγμα έγιναν δύο ξεχωριστές εγγραφές, μία για τα PC και μία για τα γραφεία. Μετά, το πρόγραμμα δημιούργησε τις δύο ξεχωριστές καρτέλες παγίων.

Εναλλακτικά, μπορούμε την εισαγωγή να την κάνουμε σαν να επρόκειτο για δύο διαφορετικά παραστατικά, αλλά χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία παραστατικού. Όταν το πρόγραμμα θα σας ρωτήσει μήπως πρόκειται για διπλοεγγραφή, θα απαντήσετε «Όχι».