1. Πως αντιμετωπίζονται οι λοιπές επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 2. Ποιος έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα;
 3. Ποια είναι η υποχρέωση του Λήπτη σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους;
 4. Τι περιλαμβάνουν οι κρατήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και γιατί δεν έχουν λίστα τιμών;
 5. Πως χαρακτηρίζονται οι αναγραφόμενες αξίες εσόδων και εξόδων στα παραστατικά που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 6. Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 7. Οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 8. Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 9. Ποια επιχείρηση θεωρείται μηχανογραφημένη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData;
 10. Ποια επιχείρηση θεωρείται χειρόγραφη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData;
 11. Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης;
 12. Ποια η διαφορά του τίτλου κτήσης με την αυτοτιμολόγηση;
 13. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myData για το 2020;
 14. Θα υποβληθούν ΜΥΦ για το ημερολογιακό έτος 2020;
 15. Ποιους αφορά η εγγραφή  στο myDATA REST API;
 16. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή μου στο myDATA REST API;
 17. Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, τόσο από την πλευρά του Εκδότη όσο και από την πλευρά του Λήπτη;
 18. Πώς διαβιβάζεται η εγγυοδοσία (κενές φιάλες) στη ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 19. Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα τους τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στη ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 20. Πώς διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (Ναυτιλιακές) στην ψηφιακή πλατφόρμα myData;
 21. Πώς διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης;
 22. Ποια η διαφορά των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) και 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+);
 23. Ποιος χαρακτηρισμός εξόδων χρησιμοποιείται στην περίπτωση που επιλέγεται ή απαιτείται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ;
 24. Ποια η διαφορά του Τύπου Παραστατικού 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο και του 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο;
 25. Στην περίπτωση που το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων εκδώσουν παραστατικό με ΦΠΑ τι υποχρέωση έχουν;
 26. Η διαβίβαση παραστατικών για σκοπούς ΦΠΑ καθιστά το φορέα του Δημοσίου συνολικά υπόχρεο στη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ;
 27. Οι φορείς του Δημοσίου μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά στη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA για όλους τους Τύπους Παραστατικών του παραρτήματος της Α.1138/2020;
 28. Η επιχείρηση που διενεργεί λιανικές συναλλαγές χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1002/2014 είναι υποχρεωμένη από 01/01/2021 βάσει της περ. β παρ. 2 του αρ. 4 της Α.1138/2020 να διαβιβάζει τα δεδομένα της στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA αναλυτικά (μία-μία) ανά στοιχείο λιανικής πώλησης. Αυτή η υποχρέωση είναι και σε πραγματικό χρόνο;
 29. Για την επιχείρηση που διενεργεί συναλλαγές λιανικής και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ.1002/2014 και έχει προαιρετικά ΦΗΜ μη αναβαθμισμένη θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάσταση της;
 30. Η επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής σε κάθε περίπτωση δεν έχει την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.. Στην περίπτωση που έχει προαιρετικά ΦΗΜ έχει την υποχρέωση για αναβάθμιση – αντικατάσταση της;
 31. Για την επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάσταση της;
 32. Η Επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ μη αναβαθμισμένη από ποιο λογισμικό έχει υποχρέωση να διαβιβάζει δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 33. Για την επιχείρηση που διενεργεί αποκλειστικά συναλλαγές χονδρικής και έχει προαιρετικά ΦΗΜ θα έχει κυρώσεις για την μη αναβάθμιση – αντικατάστασή της;
 34. Στην περίπτωση που επιχείρηση διαβιβάσει ένα Τύπο Παραστατικού στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ενώ έχει πάρει ΜΑΡΚ εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακρίβεια στα αξιακά δεδομένα για το 2020 και 2021 θα έχει κυρώσεις;
 35. Στην περίπτωση που επιχείρηση για κάθε είδους συναλλαγή (χονδρική - λιανική, εμπορία – παροχή, ημεδαπής και αλλοδαπής) κατά τη διάρκεια έκδοσης παραστατικού η διαβίβαση δεν ολοκληρωθεί σε πραγματικό χρόνο και το παραστατικό δεν πάρει ΜΑΡΚ, η συναλλαγή παραμένει σε αναμονή έως την ολοκλήρωση της διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 36. Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και διενεργεί λιανικές συναλλαγές, έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω ΦΗΜ από την ημερομηνία αναβάθμισης ή αντικατάστασής της;
 37. Επιχείρηση που έχει την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ μπορεί να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τις λιανικές συναλλαγές της με σύνοψη και χαρακτηρισμό ταυτόχρονα;
 38. Επιχείρηση που έχει τη δυνατότητα και χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης της ΑΑΔΕ, μπορεί να διαβιβάζει και μέσω ERP;
 39. Μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει αρχικό χαρακτηρισμό συναλλαγών για όλους τους Τύπους Παραστατικών και σε δεύτερο χρόνο να τον διορθώσει; Έως πότε και με ποιους τρόπους;
 40. Πώς μπορεί η Επιχείρηση να διαβιβάσει συνενωμένα παραστατικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 41. Ισχύουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, στην περίπτωση που τουλάχιστον ένας Λήπτης ηλεκτρονικού τιμολογίου δεν αποδέχεται να το παραλάβει ηλεκτρονικά;
 42. Μία Επιχείρηση πότε πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για να λάβει τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 για το φορολογικό έτος 2021;
 43. Τι μπορεί να κάνει η Επιχείρηση που δεν έχει μπει στην ηλεκτρονική τιμολόγηση αλλά αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω πιστοποιημένου Παρόχου για να πάρει τα κίνητρα ως Λήπτης;
 44. Μπορεί η Επιχείρηση που έχει μικτή δραστηριότητα (χονδρική και λιανική) να έχει πιστοποιημένο Πάροχο είτε μόνο για τη διενέργεια χονδρικών, είτε μόνο για τη διενέργεια λιανικών συναλλαγών;
 45. Μπορεί η Επιχείρηση που ασκεί είτε αποκλειστικά δραστηριότητα διενέργειας χονδρικών συναλλαγών είτε αποκλειστικά δραστηριότητα διενέργειας λιανικών συναλλαγών και έχει πιστοποιημένο Πάροχο να λάβει τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης;
 46. Τι σημαίνει ότι μειώνονται τα έτη παραγραφής για το 2020, 2021 και 2022 για Επιχείρηση που είτε επιλεγεί να διαβιβάζει τα δεδομένα της μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Εκδότης είτε αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Λήπτης;
 47. Μπορεί ο πιστοποιημένος Πάροχος να διαβιβάζει συναλλαγές εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης μέσω Τύπων Παραστατικών Α1 – Α2 για επιχειρήσεις που ανήκουν στο όμιλό του;
 48. Πότε εκάστη διαβίβαση δεδομένων ολοκληρώνεται με επιτυχία στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 49. Μπορεί Επιχείρηση να έχει εκδώσει φορολογικά στοιχεία πλην διακίνησης και να μην τα διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 50. Για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα γίνεται συμφωνία των υποβαλλόμενων δηλώσεων και των αντίστοιχων δεδομένων των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA;
 51. Με ποιο Τύπο Παραστατικού μπορεί η Επιχείρηση – Λήπτης να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έξοδα σχετικά με πληρωμή παραβόλων, και λοιπών επιβαρύνσεων π.χ. ΕΝΦΙΑ, επισυναπτόμενων εξόδων από δικηγορικά έξοδα (χαρτόσημα, μεγαρόσημα κ.α.);
 52. Πώς διαβιβάζονται τα τραπεζικά έξοδα (π.χ. χρεωστικοί τόκοι) από Επιχείρηση – Λήπτη στην περίπτωση που η λογιστική εγγραφή καταχώρησης του εξόδου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία του προμηθευτή (την τράπεζα);
 53. Πως διαβιβάζονται οι πιστωτικοί τόκοι που προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα για το 2020 – 2021 και αποτελούν έσοδα για τον Λήπτη και έξοδα για τον Εκδότη;
 54. Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 15.1 Συμβόλαιο - Έξοδο;
 55. Σε ποιες περιπτώσεις ενοικίων διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής, 8.1 Ενοίκιο - Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 16.1 Ενοίκιο - Έξοδο;
 56. Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης;
 57. Μπορεί μία Επιχείρηση να έχει Πάροχο μόνο για τις συναλλαγές χονδρικής και όχι για τις συναλλαγές λιανικής;
 58. Μπορεί μία Επιχείρηση που απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ.1002/31-12-2014, για τις συναλλαγές λιανικής να διαβιβάζει ένα μέρος αυτών μέσω Παρόχου και ένα άλλο μέσω ΦΗΜ ή  ERP;
 59. Μπορεί μία Επιχείρηση που απαλλάσσεται από την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ βάσει της ΠΟΛ.1002/31-12-2014, για τις συναλλαγές λιανικής να διαβιβάζει ένα μέρος αυτών μέσω Παρόχου και ένα άλλο μέσω ΦΗΜ ή  ERP;
 60. Ποια  είναι  η  σειρά  ενεργειών  βάσει  της  Α.1035/2020  και  της  Α.1258/2020  στην περίπτωση που μία Επιχείρηση υπογράψει σύμβαση με Πάροχο;
 61. Πως διαβιβάζει η Επιχείρηση Εκδότης τα παραστατικά της κατά την περίοδο της σταδιακής ένταξης της στον Πάροχο και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν τα εκδιδόμενα στοιχεία στο εν λόγω διάστημα, δεν έχουν διαβιβαστεί από τον Πάροχο;
 62. Η Επιχείρηση Λήπτης για να λάβει τα κίνητρα του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013, από την αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι χειρόγραφα χρειάζεται να έχει Πάροχο;
 63. Ποια είναι η προθεσμία και ποιος ο τρόπος διαβίβασης των παραστατικών της Κατηγορίας Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής για τις εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 και συγκεκριμένα των οντοτήτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), της  Ε.Υ.Δ.Α.Π., των  λοιπών  οντοτήτων πώλησης ύδατος μη ιαματικού, των οντοτήτων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, των οντοτήτων εκμεταλλευτών διοδίων, των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά;
 64. Μπορούν οι διαβιβάσεις των παραστατικών των εξαιρούμενων Επιχειρήσεων της  παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 να είναι περισσότερες της μίας ανά μήνα;
 65. Με ποιους Τύπους Παραστατικών οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (Β2Β) και τις συναλλαγές λιανικής(B2C);
 66. Πως οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 διαχωρίζουν τις χονδρικές και τις λιανικές συναλλαγές εσόδων έως την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021;
 67. Οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 έχουν την επιλογή να διαβιβάζουν τις συναλλαγές χονδρικής (B2B) με Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας  Α1 -  Αντικριζόμενα  Παραστατικά Εκδότη  ημεδαπής  / αλλοδαπής, αναλυτικά ένα - ένα;
 68. Πως διαβιβάζουν τα έξοδα τους οι Επιχειρήσεις - Λήπτες, όταν οι Εκδότες είναι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021;
 69. Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν οι Επιχειρήσεις Λήπτες παραστατικών, στην περίπτωση που οι εξαιρούμενες Επιχειρήσεις της παρ. 1 του αρ. 5 της Α.1138/2020 για τα έτη 2020 και 2021 εκ παραδρομής διαβιβάσουν παραστατικά της κατηγορίας Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής;
 70. Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα τους οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις;
 71. Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, η Επιχείρηση Λήπτης τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 72. Στην περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρία είτε γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι ιδιώτης, είτε δεν γνωρίζει αν συναλλάσσεται ως ατομική Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό της (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο) με Τύπο Παραστατικού 11.2 - ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών), ο αντισυμβαλλόμενος Λήπτης που έχει ατομική Επιχείρηση και το έξοδο τον αφορά τι έχει ως υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 73. Πως διαβιβάζονται οι ΑΠΕ χονδρικών συναλλαγών (B2B-B2G) και λιανικών συναλλαγών (B2C), από τις Επιχειρήσεις Εκδότες ήτοι τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού και πως από τους Λήπτες είτε στην περίπτωση που είναι Επιχειρήσεις, είτε στην περίπτωση που είναι Ιδιώτες;
 74. Πως διαβιβάζονται οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις;
 75. Επιχείρηση - Λήπτης, που συναλλάσσεται με χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, διαβιβάζει τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 76. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 77. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω Ελληνικού ΑΦΜ-ΦΠΑ ή Φορολογικού Αντιπροσώπου ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 78. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Λήπτης λαμβάνει παραστατικά αγορών - εξόδων - υπηρεσιών από Επιχείρηση Εκδότη από Τρίτες Χώρες ποια υποχρέωση έχει ως προς τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 79. Πως διαβιβάζει η Επιχείρηση στην περίπτωση που λαμβάνει έξοδα από Επιχειρήσεις αλλοδαπής ή εκδίδει έσοδα προς Επιχειρήσεις αλλοδαπής και δεν γνωρίζει τον αντίστοιχο ΑΦΜ της αντισυμβαλλόμενης στην πρώτη φάση λειτουργίας και μέχρι να της γνωστοποιηθεί ο ΑΦΜ στην περίπτωση που υφίσταται;
 80. Στην περίπτωση που η χώρα εγκατάστασης της αντισυμβαλλόμενης επιχείρησης δεν διαθέτει μοναδικούς αριθμούς φορολογικής ταυτοποίησης, πως θα διαβιβάζει η Επιχείρηση τα στοιχεία ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου;
 81. Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών εσόδων τους οι Επιχειρήσεις Εκδότες στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να διακρίνουν το πελατολόγιο τους  σε Επιχειρήσεις και Ιδιώτες;
 82. Στην περίπτωση που εκδοθεί τιμολόγιο και η   Επιχείρηση Λήπτης δεν το αποδέχεται, έχει την δυνατότητα να το χαρακτηρίσει σχετικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 83. Οι Τύποι Παραστατικών της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA είναι πάντα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται ή μπορεί να αφορούν και σε λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται και μετασχηματίζονται σε Τύπους Παραστατικών;
 84. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του παραστατικού (Uid) και είναι τα πεδία που υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε να γίνει αποδεκτό στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 85. Είναι υποχρεωτικό ένα παραστατικό να έχει Σειρά;
 86. Στην περίπτωση που μία Επιχείρηση εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης για Α λόγο και Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής για Β λόγο χωρίς να αναγράφεται Σειρά κατά την έκδοση τους, ο Τύπος Παραστατικού που αντιστοιχεί και στα δύο παραστατικά ανήκει στην Κατηγορία Α1 - Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα στο 1.1.Τιμολόγιο Πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 87. Πως μπορεί να διαβιβάσει το παραστατικό η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Α/Α Εγκατάστασης Μητρώου του Λήπτη;
 88. Ποια είναι η έννοια της Ετεροχρονισμένης Καταχώρησης Εξόδου για την Επιχείρηση Λήπτη για Τύπους Παραστατικών είτε της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, είτε της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής είτε της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής;
 89. Ο τρόπος εξόφλησης  είναι υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να παρακολουθείται από την έκδοση του παραστατικού έως και της εξόφληση του;
 90. Ποιο τρόπο πληρωμής επιλέγει η Επιχείρηση Εκδότης στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με πιστωτική κάρτα και ποιο στην περίπτωση εξόφλησης με χρεωστική κάρτα;
 91. Με ποιο τρόπο διαβιβάζονται τα μικροέξοδα από την Επιχείρηση  Λήπτη που λαμβάνει αποδείξεις λιανικής (βενζίνες, γραφική ύλη κ.τ.λ.);
 92. Στην περίπτωση που Επιχείρηση εκδώσει είτε για συναλλαγές χονδρικής, είτε για συναλλαγές λιανικής, παραστατικό με μηδενική αξία έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 93. Μέχρι την νομοθέτηση του σχετικού άρθρου κυρώσεων για τη μη διαβίβαση, την εκπρόθεσμη διαβίβαση και την ανακριβή διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποχρεωτικής διαβίβασης που προβλέπεται στην Α.1138/2020, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα;
 94. Σε περιπτώσεις που η Επιχείρηση Εκδότης συναλλάσσεται με το Δημόσιο και κατά την έκδοση του παραστατικού  δεν  γνωρίζει  τις  κρατήσεις  της  σχετικής συναλλαγής υφίστανται κυρώσεις;
 95. Για το έτος 2021 επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο;
 96. Ο  Λογιστής μπορεί να διαβιβάζει όλα τα έσοδα των πελατών του έως τις 20 του επόμενου μήνα από την έκδοση εκάστου παραστατικού;
 97. Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα της μεταβατικής περιόδου που σε κάθε περίπτωση υπάρχει η υποχρέωση να διαβιβαστούν μεταγενέστερα για το φορολογικό έτος 2021 σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων;
 98. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει φορολογικό έτος διαφορετικό από την 01/01/20xx έως 31/12/20xx, η περίοδος που αφορά μέρος από το προηγούμενο φορολογικό της έτος την καθιστά υπόχρεη να διαβιβάσει και όλο το προηγούμενο;
 99. Στην περίπτωση που η Επιχείρηση διαβιβάζει Τύπους Παραστατικών 17.3 και 17.5 της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Εξόδων για τη λογιστική βάση, επηρεάζεται και η φορολογική βάση;
 100. Η Εφαρμογή Έκδοσης Παραστατικών και Διαβίβασης της Α.Α.Δ.Ε. έχει όρια ή μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλες οι Επιχειρήσεις;
 101. Επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Ελλάδα, με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας, που έχει λάβει άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α., υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;

Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων