Ε Πότε εκάστη διαβίβαση δεδομένων ολοκληρώνεται με επιτυχία στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
 
Α Μόνο στην περίπτωση που πάρει ΜΑΡΚ χωρίς να απαιτείται η Επιχείρηση να το επιβεβαιώνει με άλλο τρόπο.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων