Ε Μπορεί ο πιστοποιημένος Πάροχος να διαβιβάζει συναλλαγές εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης μέσω Τύπων Παραστατικών Α1 – Α2 για επιχειρήσεις που ανήκουν στο όμιλό του;
 
Α Ναι.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων