Ε Τι σημαίνει ότι μειώνονται τα έτη παραγραφής για το 2020, 2021 και 2022 για Επιχείρηση που είτε επιλεγεί να διαβιβάζει τα δεδομένα της μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Εκδότης είτε αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ως Λήπτης;
 
Α Στην περίπτωση Επιχείρησης – Εκδότη σημαίνει ότι τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται σε τρία (3), αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα το 2020 παραγράφεται το 2024, το 2021 παραγράφεται το 2025 και το 2022 παραγράφεται το 2026. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και για την Επιχείρηση – Λήπτη, σε αυτή την περίπτωση τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται στα τέσσερα (4) έτη αντί σε πέντε (5). Συγκεκριμένα το 2020 παραγράφεται το 2025, το 2021 παραγράφεται το 2026 και το 2022 παραγράφεται το 2027.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων