Ε Μπορεί η Επιχείρηση που έχει μικτή δραστηριότητα (χονδρική και λιανική) να έχει πιστοποιημένο Πάροχο είτε μόνο για τη διενέργεια χονδρικών, είτε μόνο για τη διενέργεια λιανικών συναλλαγών;
 
Α Ναι αλλά δεν θα έχει τα κίνητρα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων