Ε Στην περίπτωση που η Επιχείρηση διαβιβάζει Τύπους Παραστατικών 17.3 και 17.5 της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Εξόδων για τη λογιστική βάση, επηρεάζεται και η φορολογική βάση;

Α Ναι, αντιθέτως οι Τύποι  Παραστατικών 17.4  και 17.6  της Κατηγορίας Γ  Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων επηρεάζουν μόνο τη φορολογική βάση.

Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων