Ε Πως διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών εσόδων τους οι Επιχειρήσεις Εκδότες στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να διακρίνουν το πελατολόγιο τους  σε Επιχειρήσεις και Ιδιώτες;

Α Στην περίπτωση αυτή οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν τα δεδομένα συναλλαγών εσόδων ως λιανική και συγκεκριμένα με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α2 - Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής. Οι Λήπτες στην περίπτωση που τα παραστατικά λιανικής αφορούν την Επιχείρηση τους, διαβιβάζουν τα έξοδα αυτά με Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Β1- Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα με 13.1. Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής και 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής/αλλοδαπής.

Πηγή: Ιστοσελίδα myDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων