099. Βεβαιώσεις Αποδοχών

>>> 

>>>  Ο τρόπος δήλωσης της παρακράτησης

>>>  Βήμα 1: Επιλογή των παραστατικών που θα συμπεριληφθούν

>>>  Μαζική αλλαγή κατηγορίας

>>>  Βήμα 2: Δημιουργία του αρχείου Excel

>>>  Δημιουργία του προς υποβολή αρχείου ανά έτος – μέχρι και το 2018

>>> Η δημιουργία του προς υποβολή αρχείου ανά μήνα – από 1/1/2019

>>> Μετατροπή του αρχείου Excel στη μορφή, του προς υποβολή αρχείου

>>> Τρόπος εργασίας για τη δημιουργία του προς υποβολή αρχείου

>>>  Η διαδικασία εισαγωγής του τίτλου κτήσης