Μετατροπή του αρχείου Excel στη μορφή, του προς υποβολή αρχείου


Διαπιστώθηκε ότι το αρχείο apcXlsPrivate2019, είναι σε θέση να μετατρέψει το αρχείο Excel του συγκεκριμένου μηνός, σε μία μορφή που έχει ελάχιστες διαφορές με τη μορφή που έχει το  προς υποβολή αρχείο που δημιουργεί η εφαρμογή apcmonthlyDesktopPrivate2019.

Συγκεκριμένα, αν μετατρέψετε το αρχείο Excel, με το apcXlsPrivate2018 και το ανοίξετε με το NotePad (Σημειωματάριο), θα δείτε την εικόνα 99.15. Ότι βλέπετε με κόκκινα γράμματα, είναι οι διαφορές που έχει αυτό το αρχείο, σε σχέση με το αρχείο που δημιουργείται από την apcmonthlyDesktopPrivate2019. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, οι διαφορές είναι ελάχιστες και περιορίζονται στα σημεία 1 και 2 που φαίνονται:

  • Στην εικόνα 99.15 για το παραγόμενο αρχείο από τη μετατροπή με το apcXlsPrivate2019.
  • Στην εικόνα 99.16 όταν εισαχθούν, με πληκτρολόγηση, τα στοιχεία του αρχείου Excel (εικόνα 99.13) στο εργαλείο apcmonthlyDesktopPrivate2019 και αποθηκευτούν.


εικόνα 99.15


εικόνα 99.16


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το μήκος της κάθε σειράς του αρχείου είναι ακριβώς 148 χαρακτήρες. Οι δύο πρώτες γραμμές, φαίνονται να έχουν λιγότερους, αλλά δεν έχουν. Συμπληρώνονται με κενούς χαρακτήρες. Αν έστω και μία γραμμή δεν έχει 148 χαρακτήρες δεν μπορεί το αρχείο να διαβαστεί από το apcmonthlyDesktopPrivate2019 και λαμβάνουμε μήνυμα σφάλματος.