Βεβαιώσεις Αποδοχών


Οι εικόνες του κεφαλαίου, προέρχονται από την οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ». Για την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών από επιχειρηματική δραστηριότητα, απαιτείται πρώτα η δημιουργία αρχείου Excel, η οποία γίνεται με τα εξής δύο διαδοχικά βήματα:

(α) Επιλέγουμε τα παραστατικά που θα συμπεριληφθούν.

(β) Βάσει της παραπάνω επιλογής δημιουργούμε το αρχείο Excel.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν δεν υπάρχουν παραστατικά με μηδενική παρακράτηση, ή με χαρτόσημο

Μπορούμε να παραλείψουμε το πρώτο βήμα και να προχωρήσουμε απευθείας στο δεύτερο.

Όλα ανεξαιρέτως τα παραστατικά, για τα οποία έχει δηλωθεί παρακράτηση μέσω της αντίστοιχης φόρμας, θα συμπεριληφθούν στο αρχείο Excel, είτε τα επιλέξουμε είτε όχι. Όμως, τα παραστατικά που έχουν και χαρτόσημο (π.χ. τίτλοι κτήσης) πρέπει οπωσδήποτε να επιλεγούν.