Μαζική αλλαγή κατηγορίας


Αν τυχόν αλλάξει ο κωδικός κάποιας κατηγορίας μπορείτε να τον αλλάξετε,  σε όλα τα παραστατικά στα οποία έχει δηλωθεί παρακράτηση (εικόνα 99.10 και  εικόνα 99.11).


εικόνα 99.10


εικόνα 99.11