051. Βιβλίο Εσόδων - Το πρώτο άνοιγμα

>>> 

>>>  Η φόρμα επεξεργασίας των στηλών του βιβλίου των Εσόδων

>>>  Εμφάνιση μηνύματος σε περίπτωση λάθους στην ημερομηνία

>>>  Η φόρμα εισαγωγής των Εσόδων

>>>  Επισήμανση του Batch στο οποίο ανήκει το παραστατικό

>>>  Επιτάχυνση με προσομοίωση MS-DOS στην μετακίνηση του κέρσορα

>>>  Συντομεύσεις πληκτρολογίου στη φόρμα εισαγωγής των Εσόδων

>>>  Εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων

>>>  Διόρθωση τιμής σε αριθμητικό πεδίο (για αποφυγή λαθών)

>>>  Αλλαγή μεγέθους της φόρμας εισαγωγής των Εσόδων