Βιβλίο Εσόδων - Το πρώτο άνοιγμα


Για να ανοίξετε το βιβλίο των Εσόδων, κάντε κλικ στο κουμπί «Έσοδα» (εικόνα 51.1). Αν έχετε ήδη επιλέξει λογιστικό σχέδιο ή αν έχετε ξαναμπεί στη φόρμα εσόδων της οντότητας, θα εμφανιστεί απευθείας η κεντρική φόρμα του βιβλίου των Εσόδων.


εικόνα 51.1


Αν δεν έχετε επιλέξει λογιστικό σχέδιο, βλέπε κεφάλαιο_48, τότε, μόνο κατά την πρώτη φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί «Έσοδα», θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη φόρμα ονομασίας των στηλών του βιβλίου (εικόνα 51.2).