Η φόρμα επεξεργασίας των στηλών του βιβλίου των Εσόδων


Στην φόρμα αυτή (εικόνα 51.2), υπάρχουν όλες οι στήλες ενός τυπικού βιβλίου εσόδων. Την επιλέγετε και από το menu των εσόδων, κάνοντας κλικ στο «Μετονομασία Στηλών…».


εικόνα 51.2


Κάνετε, αν θέλετε, αλλαγές στις ονομασίες και συμπληρώνετε νέες στήλες, γράφοντας απλά την ονομασία τους. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση και Έξοδος».