Επισήμανση του Batch στο οποίο ανήκει το παραστατικό


Τα Batch δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύστημα αρχειοθέτησης των παραστατικών. Για την πλήρη ανάπτυξη του τρόπου εργασίας με τα Batch, βλέπε κεφάλαιο_114. Πολύ συνοπτικά όμως, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:

  • Η τεχνολογία των Batch είναι ένα σύστημα οργάνωσης των παραστατικών σε ομάδες, που είναι αντίστοιχο με την αρχειοθέτηση των φυσικών παραστατικών σε φακέλους.
  • Το Batch 000 είναι το βασικό Batch. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να μη δημιουργήσετε άλλα Batch και να καταχωρείτε όλα τα παραστατικά σε αυτό.
  • Τα Batch είναι πολύ χρήσιμα, όταν εισάγετε τα παραστατικά στο χώρο της οντότητας.

Προς το παρόν, μπορείτε να μην λάβετε υπόψη σας την ύπαρξη των Batch. Αρκεί να γνωρίζετε ότι υπάρχει το Batch με αριθμό 000 και ότι μπορείτε να εργάζεστε και μόνο με αυτό το Batch. Η χρήση και άλλων Batch δεν είναι υποχρεωτική.

Στην εικόνα 51.7, φαίνεται η ένδειξη του Batch στο οποίο γίνεται η εισαγωγή των νέων παραστατικών.

Αν θέλετε να δείτε σε ποιο Batch έχει συμπεριληφθεί ένα παλαιότερο παραστατικό, κάνετε διπλό κλικ σε ένα ήδη υφιστάμενο παραστατικό, θα εμφανιστεί ο αριθμός του Batch στο οποίο ανήκει αυτό το παραστατικό. Π.χ. στην εικόνα 51.7, κάναμε διπλό κλικ στο παραστατικό που επισημαίνεται και διαπιστώσαμε ότι αυτό ανήκει στο βασικό Batch της οντότητας.


εικόνα 51.7