Η φόρμα εισαγωγής των Εσόδων


Η φόρμα εισαγωγής των Εσόδων σε ανάλυση Full HD (1920x1080) φαίνεται στην εικόνα 50.0, και στην ελάχιστη δυνατή ανάλυση (1280 x 720) φαίνεται στην εικόνα 51.5. Η ανάλυση με την οποία θα εμφανιστεί η εικόνα εξαρτάται από την ανάλυση της οθόνης σας.


εικόνα 51.5: Η φόρμα των εσόδων στην ελάχιστη δυνατή ανάλυση 1280 x 720.


Στην φόρμα αυτή, υπάρχουν (εικόνα 51.6):

  1. Το μενού διαχείρισης 
  2. Ο πίνακας προβολής των εισηγμένων παραστατικών της οντότητας.
  3. Η περιοχή εισαγωγής στοιχείων (περιοχή Data Entry), που περιέχει τα πεδία εισαγωγής των παραστατικών 
  4. Η περιοχή συντμήσεων, όπου υπάρχουν οι πιο χρήσιμες συντμήσεις του Menu. Μέσω αυτών, ελαχιστοποιείται η ανάγκη χρήσης του menu με το ποντίκι.

 

εικόνα 51.6