ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39β (ΠΟΛ 1214) 

105. Η τήρηση των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών

106. Τήρηση βιβλίου Εισπράξεων κάτω από το βιβλίο των Εσόδων

107. Ενέργειες όταν το παραστατικό εισπραχθεί από την οντότητα

108. Ειδικές περιπτώσεις εξόφλησης παραστατικών στην ΠΟΛ-1214

109. Παράδειγμα εξόφλησης παραστατικών βάσει της ΠΟΛ-1214

110. Τήρηση του βιβλίου Πληρωμών κάτω από το βιβλίο των Εξόδων

111. Ενέργειες όταν πληρώσει η οντότητα το παραστατικό

112. Μαζική αλλαγή του μήνα καταβολής ΦΠΑ

113. Οι αναλυτικές αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής