110. Τήρηση του βιβλίου Πληρωμών κάτω από το βιβλίο των Εξόδων

>>> Υποχρέωση Τήρησης  βιβλίου Πληρωμών και από μη ενταγμένους στο άρθρο 39Β

>>>  Το βιβλίο πληρωμών