Υποχρέωση Τήρησης  βιβλίου Πληρωμών και από μη ενταγμένους στο άρθρο 39Β

Σύμφωνα με την ΠΟΛ-1214, ακόμη και αν δεν έχει ενταχθεί η οντότητα στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 39Β, από τη στιγμή που θα αποκτήσει υλικά ή υπηρεσίες από προμηθευτή που έχει ενταχθεί, θα πρέπει και αυτή, να τηρεί βιβλίο πληρωμών.