106. Τήρηση βιβλίου Εισπράξεων κάτω από το βιβλίο των Εσόδων

>>> 

>>> Το Βιβλίο Εισπράξεων

>>>  Προβολή και εκτύπωση του βιβλίου Εισπράξεων /  μη πληρωμένων

>>>  Αναζήτηση παραστατικών υποκείμενων στην ΠΟΛ 1214

>>>  Το πεδίο «Μήνας Πληρωμής ΦΠΑ»

>>>  Ενέργειες κατά την εισαγωγή μη εισπραχθέντος παραστατικού