Τήρηση βιβλίου Εισπράξεων κάτω από το βιβλίο των Εσόδων

Αν η οντότητα είναι ενταγμένη στο καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του κώδικα ΦΠΑ (ΠΟΛ 1214/2014), είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλίο Εισπράξεων. Το βιβλίο αυτό περιέχει μόνο τα παραστατικά που έχουν εισπραχθεί, οπότε ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί είναι απαιτητός.