Το Βιβλίο Εισπράξεων

Οι εικόνες αυτού του κεφαλαίου, προέρχονται από την οντότητα «Ενταγμένος στο άρθρο 39β – ΠΟΛ 1214». Στην εικόνα 106.1 βλέπετε ένα τμήμα από το βιβλίο των Εξόδων με τον τρόπο διάκρισης των παραστατικών σε εισπραχθέντα και οφειλόμενα.


εικόνα 106.1


Το πρόγραμμα τηρεί αυτόματα το βιβλίο Εισπράξεων και το βλέπετε ή το εκτυπώνετε από την επιλογή «ΠΟΛ 1214Προβολή και Εκτύπωση» (εικόνα 106.2).


εικόνα 106.2