Προβολή και εκτύπωση του βιβλίου Εισπράξεων /  μη πληρωμένων

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, συμπληρώνουμε το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει, μαρκάρουμε το κουτάκι «Βιβλίο Εισπράξεων» και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προβολή και Εκτύπωση Βιβλίου» (εικόνα 106.3). Θα εμφανιστεί η προεπισκόπηση του βιβλίου εισπράξεων, η οποία μοιάζει με την εικόνα του βιβλίου των Εσόδων, με τη διαφορά ότι παρουσιάζονται σε αυτήν μόνο τα παραστατικά που έχουν εισπραχθεί.


εικόνα 106.3


Η εκτύπωση γίνεται από τη φόρμα προεπισκόπησης κάνοντας κλικ στο κουμπί . Η εκτύπωση γίνεται πάντοτε σε χαρτί Α4 και είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 106.4.


εικόνα 106.4: Εκτύπωση του Βιβλίου Εισπράξεων. Περιλαμβάνει μόνο τα εισπραχθέντα παραστατικά.Αν στην εικόνα 106.3, αντί για την επιλογή «Βιβλία Εισπράξεων» μαρκάρουμε την επιλογή «Μη Πληρωμένα», θα εμφανιστούν μόνο τα παραστατικά των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή και ως εκ τούτου η απόδοση του ΦΠΑ, βάσει του άρθρου 39Β, δεν είναι ακόμη απαιτητή (εικόνα 106.5). 


εικόνα 106.5: Το βιβλίο με τα παραστατικά που δεν πληρώθηκαν