Αναζήτηση παραστατικών υποκείμενων στην ΠΟΛ 1214

Μία ακόμη διαφοροποίηση που υπάρχει, όταν η τήρηση των βιβλίων γίνεται βάσει της ΠΟΛ-1214 είναι στον τρόπο αναζήτησης των παραστατικών, όπου υπάρχουν ορισμένες επιπλέον επιλογές. Κάνουμε κλικ στην επιλογή «ΠΟΛ 1214Αναζήτηση». Θα εμφανιστεί η φόρμα αναζήτησης, εικόνα 106.6, στην οποία βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο επιλογές επιπλέον.


εικόνα 106.6


Συμπληρώνουμε το χρονικό διάστημα που μας ενδιαφέρει και μαρκάρουμε το «Βιβλίο Εισπράξεων». Θα εμφανιστούν μόνο τα παραστατικά του βιβλίου εισπράξεων, δηλαδή όλα όσα είναι μαρκαρισμένα με το  (εικόνα 106.7).


εικόνα 106.7: Το βιβλίο Εισπράξεων όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος του Ιανουαρίου 2017Αντίστοιχα, αν μαρκάρουμε το κουτάκι «Μη Πληρωμένα», θα εμφανιστούν όλα τα παραστατικά τα οποία δεν έχουν πληρωθεί και ως εκ τούτου η απόδοση του ΦΠΑ δεν είναι ακόμη απαιτητή (εικόνα 106.8).


εικόνα 106.8: Προβολή των παραστατικών του Ιανουαρίου 2017 που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.


Επίσης υπάρχει και μία επιπλέον δυνατότητα, όταν θέλετε να αναζητήσετε τα παραστατικά που δεν έχουν πληρωθεί, ανεξαρτήτως ημερομηνίας. Κάνετε κλικ στην επιλογή «Αρχείο🡪Αναζήτηση». Θα εμφανιστεί η εικόνα 106.9.


εικόνα 106.9


       Μαρκάροντας μόνο το «Αναζήτηση Μη Εισπραχθέντων» και κάνοντας μετά κλικ στο «Αναζήτηση» θα εμφανιστεί πίνακας ανάλογος με αυτόν που είναι στην εικόνα 106.8, αλλά θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά που δεν έχουν πληρωθεί, ανεξαρτήτως ημερομηνίας.