Ο τρόπος τήρησης των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών στο Arbitrans

Στην ΠΟΛ 1214, δεν καθορίζεται συγκεκριμένος τρόπος για την τήρηση των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών. Αναφέρεται μόνο, στην παράγραφο 3.1α της ΠΟΛ 1214:

«Το εν λόγω αρχείο τηρείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές θα αποδεικνύονται δεόντως.»

Κατά συνέπεια, λόγω της απουσίας συγκεκριμένου τρόπου τήρησης, αναπτύσσεται στη συνέχεια ο τρόπος τήρησης των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα. Όπως σε όλες τις εργασίες στο Arbitrans, ελήφθη ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να μην επιβαρύνεται ο χρήστης με άσκοπη κατανάλωση χρόνου.