113. Οι αναλυτικές αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής

>>>