Οι αναλυτικές αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής

Για την τήρηση της ΠΟΛ-1214, θα πρέπει να υπάρχει ο πίνακας με τις αποδείξεις είσπραξης ή πληρωμής οπότε, εύκολα, οι εισπράξεις και πληρωμές θα αποδεικνύονται δεόντως.


Στην ΠΟΛ 1214 – άρθρο 3, παράγραφος 1α, αναφέρεται:

… Το εν λόγω αρχείο τηρείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές αποδεικνύονται δεόντως.


Για την οντότητα που δεν είναι ενταγμένη στο άρθρο 39Β, ο πίνακας των αποδείξεων είσπραξης έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα. Όταν όμως η οντότητα είναι ενταγμένη στο 39Β, αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα των βιβλίων Εισπράξεων/Πληρωμών.

Ενδεικτικά, η εικόνα 113.1, μας δείχνει τα στοιχεία για τις αποδείξεις είσπραξης, ανά παραστατικό, για τα ποσά που εισπράχτηκαν από την εταιρεία «Α» και για τα υπολειπόμενα ποσά που οφείλονται. Για τον τρόπο δημιουργίας τους, βλέπε κεφάλαιο_76.


εικόνα 113.1