ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

114. Τα αρχεία Batch στην εισαγωγή των στοιχείων

115. Εισαγωγή/Εξαγωγή των αρχείων Batch

116. Διαχείριση των αρχείων Batch

117. Εισαγωγή παραστατικών από απόσταση